Algemene voorwaarden

1.      Algemene verkoopsvoorwaarden
EsKa Office is gevestigd in de Stationsstraat 40 te Genk en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer BE 0839.806.105.
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen EsKa Office en haar klanten. Onder “klanten” wordt verstaan: bedrijven, consumenten, instellingen, zelfstandigen en wederverkopers. Bij het plaatsen van een bestelling, neemt de klant in acht dat hij deze voorwaarden heeft erkend en aanvaardt. Er kan slechts afgeweken worden bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten, met schriftelijke overeenkomst tussen EsKa Office en de klant. EsKa Office heeft het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn “algemene verkoopsvoorwaarden”. Hiernaast is het niet verplicht om klanten op de hoogte te houden van enige wijzigingen.

2.      Leveringstermijnen
Per fabrikant gelden verscheidene leveringstermijnen. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. Foutieve door gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

3.      Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, deze prijzen gelden voor al onze klanten (vermeld in 1. Algemene verkoopsvoorwaarden). EsKa Office behoudt zich het recht om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen in zijn prijzen. Deze prijswijziging geldt niet voor reeds lopende facturen. De vermelde prijzen in een offerte blijven geldig t.e.m. de vervaldatum van de offerte, ook wanneer er prijswijzigingen optreden.

4.      Inhuizen & montagekosten
Alle leveringen, exclusief montage, gebeuren standaard  op de begane grond, achter de eerste deur. Alle andere leveringslocaties dienen op voorhand duidelijk vermeld te worden, aangezien er extra kosten aan verbonden zijn. EsKa Office biedt zijn klanten een professionele montagedienst aan. Dit voor slechts 10% extra over het bruto-verkoopbedrag, dit met een minimum bedrag van € 50,00. Op aanvraag kunnen wij e.e.a. voor u verzorgen.

5.      Verzendingskosten/ leveringskosten
Bij bestellingen met een orderwaarde vanaf €59,95 excl. BTW (incl. BTW €72,53) worden er geen verzendingskosten/leveringskosten aangerekend. Hierbij vermelde gegevens gelden enkel bij leveringsadressen binnen Benelux. Bij bestellingen minder dan €59,95 excl. BTW (incl. BTW €72,53) wordt er een vrachtkost van €9,90 excl. BTW (incl. BTW €11,97) aangerekend. Minimum orderbedrag voor Nederland en Luxemburg is €30 excl. BTW.

6.      Betaalvoorwaarden
EsKa Office biedt zijn klanten een betaaltermijn aan van 14 dagen na leverdatum, zonder enige korting, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Deze termijn geldt enkel voor bedrijven, instellingen, zelfstandige en wederverkopers. Hierboven vermelde betaaltermijn geldt niet voor particulieren, zij dienen per voorafbetaling te bestellen. Wij behouden ons het recht om bestellingen uit te voeren tegen voorafgaande betaling of d.m.v. aanbetaling. In geval van annulatie van een bestelling/overeenkomst heeft EsKa Office het recht om een schadevergoeding te eisen, van 10% van het totaal bedrag, van de koper. In geval van laattijdige betaling zullen alle schulden en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar zijn. Tevens behouden we ons het recht om alle bestellingen en overeenkomsten te schorsen en te ontbinden onder voorbehoud van alle andere rechten. Het laat ons toe bij facturen waarvan de vervaldatum verstreken is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest te eisen tegen de interestvoet bepaalt door het Ministerie van Financiën.

7.      Eigendomsrecht
In geval van niet-betaling op de vervaldatum behouden wij ons het recht over te gaan tot juridische oplossingen of gerechtelijke verkoop. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot volledige betaling en de koper verbindt er zich toe de koopwaren niet te verkopen of af te staan aan derden zolang de koopwaren eigendom blijven van de verkoper. De risico’s zijn ten laste van de koper.

8.      Klachten / Terugname
Alle geleverde goederen moeten binnen 24 uur opengemaakt en nagekeken worden op zichtbare gebreken of fabricagefouten. Deze klachten moeten dan ook binnen 24 uur na levering gemeld worden bij EsKa Office zodat deze meteen gemeld kunnen worden bij de fabrikant. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Transportschade die men opmerkt bij de levering, moet onmiddellijk gemeld worden aan de vrachtchauffeur. De koper moet deze schade laten vermelden en ondertekenen op zijn afleverbon. EsKa Office aanvaardt geen enkele klacht indien een defect veroorzaakt is door foutief gebruik van het product. Hiernaast zijn klachten ongeldig als het product gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties is. Elke terugzending/terugname dient telefonisch doorgegeven te worden aan EsKa Office, vooraleer deze terug wordt verzonden. De producten kunnen teruggezonden worden, mits onbeschadigd en in de originele verpakking met alle bijgeleverde accessoires, documenten, mapjes, zakjes. De producten dienen binnen 14 dagen, te beginnen vanaf de leverdatum, teruggezonden te worden. De terugzending gebeurt op kosten en risico van de koper evenals een nieuwe zending die zou moeten plaatsvinden. Het is mogelijk om het teruggezonden product om te ruilen voor een ander product dat meer aan uw wensen voldoet. Indien men dit niet wenst, kan het bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gestort worden op de rekening van de klant. Bestellingen/aanvragen zoals: toners/cartridges, volume aankoop met staffelprijzen, op maat gemaakte producten, kantoormeubelen, speciale kleuren / stoffen, worden noch retour genomen noch geruild.

9.      Garantie
Onze klanten krijgen standaard 2 jaar garantie van EsKa Office, te beginnen vanaf leverdatum. Deze termijn kan korter of langer zijn, afhankelijk per product/fabrikant. Deze worden dan ook uitdrukkelijk vermeld op de factuur. Onder garantie van een product moet men verstaan: herstelling of vervanging. Herstelling van het product indien dit mogelijk is, anderzijds vervanging van het product door eenzelfde, of indien niet meer beschikbaar is, door een ander gelijkwaardig product. In geval van foutief gebruik, slecht onderhoud, normale slijtage of bij omzetting van een product, kan EsKa Office niet aansprakelijk gesteld worden en vervalt de garantie. De factuur geldt als garantiebewijs.
10.  Bescherming van de persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die wij u vragen, zijn nodig om u een optimale en gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen bieden en om uw bestellingen snel en correct te kunnen uitvoeren. Daarom verbindt EsKa Office zich ertoe die persoonlijke gegevens uiterst respectvol en discreet te verwerken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Zonder deze persoonlijke gegevens kan een bestelling niet uitgevoerd worden door EsKa Office. Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor commerciële of promotionele doeleinden worden gebruikt, behalve indien u bij de registratie de optie “Nieuwsbrief ontvangen" heeft aangevinkt, waarmee u expliciet uw toestemming geeft om u die informatie toe te sturen. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard in de database van EsKa Office. Uw persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en kunnen niet bekendgemaakt worden aan derden, behalve doet EsKa Office beroep op derden voor de levering van uw bestelling.

11.  Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken
Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Tongeren zullen uitdrukkelijk en uitsluitend bevoegd zijn om van alle geschillen kennis te nemen die uit de toepassing van deze algemene voorwaarden voortvloeien.

12.  Copyright/Intellectueel eigendom
Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij EsKa Office.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EsKa Office.